Tıbbi Malzeme ve İlaç Kullanım Bedellerinin Hesaplanmasında KDV Vurgunu - Dr.Ergün Demir/Dr.Güray Kılıç

20 Ekim 2014 Pazartesi


Sosyal Güvenlik Kurumu, mali disiplini sağlamak, kullanım endikasyonunda yapılan suiistimalleri (!) önlemek ve yerli üretimi desteklemek iddiasıyla gerçekleştirdiği SUT değişiklikleri sonucunda bazı branşlardaki tıbbi malzeme fiyatlarında değişikliğe gidilmişti. Bu konu geçtiğimiz günlerde basın-yayın organında çokça yer almıştı.

Oysa Sayıştay Başkanlığı tarafından 29.09.2014 tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu; SGK'nun kendisinin mali disipline uymadığı ve suiistimalleri(!) görmezden geldiğini tespit etmiştir.

SGK, Vakıf Üniversitelerine 167 milyon TL yersiz ödeme yapmış!
Vakıf Üniversiteleri Dâhil Resmi Sağlık Hizmet Sunucularınca Kullanılan ve Kuruma Fatura Edilen Kodlu Tıbbi Malzeme ve İlaçlar için ödemeye esas tutarların belirlenmesinde KDV kanununa aykırı bir biçimde KDV hesaplanması sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 167.683.881 TL yersiz ödeme yapmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri dâhil üniversitelere bağlı resmi sağlık hizmet sunucularının kuruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet teslimlerinde ilgili mevzuat gereği KDV hesaplanmaması gerekmektedir. Konu olan bu husus hakkında Maliye Bakanlığı'ndan görüş sorulmuş ve talep edilen bu görüş yazısına Maliye Bakanlığı'ndan Kuruma iletilen 06.09.2013 tarih ve 84502 sayılı cevabi yazıda bahse konu işlem bedellerinin ödenmesinde KDV hesaplanmaması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu sağlık hizmet sunucularının MEDULA’ da kayıtlı 2013 yılı işlemleri üzerinden Sayıştay yetkilileri tarafından yapılan incelemede Kurum sağlık hak sahiplerine sağlık hizmet sunucuları tarafından SUT’a ek listelerde fiyatları ile birlikte belirlenmiş olan tıbbi malzeme ve ilaç kullanım bedellerinin KDV dâhil hesaplanarak ödendiği tespit edilmiştir.

KDV kanununa, Maliye bakanlığının görüş yazısına ve SUT’ un 3.1.1 başlıklı maddesinin 12 numaralı fıkrasında tanımlanan KDV istisna ve muafiyetlerinin geri ödemelerde dikkate alınacağı belirtilmesine rağmen Kurumun hatalı uygulaması sonucu, Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından 2013 yılı içinde MEDULA'ya girişleri yapılan SUT kodlu tıbbi malzemeler için 24.158.225,45 TL, ilaç kullanımlarına karşılık yapılan ödemelerde ise 62.039.583,50 TL tutarında KDV hesaplanmıştır. Devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından 2013 yılı içinde MEDULA' ya girişleri yapılan SUT kodlu tıbbi malzemeler için 27.681.703,88 TL ve ilaç kullanımları karşılığı yapılan ödemeler kapsamında 53.804.370,69 TL tutarında KDV hesaplanarak ödendiği tespit edilmiştir.

Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularının geri ödeme kapsamında olmayan tıbbi malzemeleri Kurum’a faturalandırıldığı tespit edilmiştir.
Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde Kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemelere ilişkin MEDULA'da kayıtlı veriler üzerinden yapılan inceleme neticesinde söz konusu sağlık hizmet sunucuları tarafından SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırılması sonucu aslında geri ödeme kapsamında olmadığı halde Kurum tarafından karşılanan tıbbi malzemelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu hatalı işlemlerden örneklemeye düşüp kesinti yapılmamış olanlarına ait işlem tutarlarının, Kurum mevzuatı doğrultusunda genellemeye tabi tutulması sonucu 10.736.566,85 TL tutarında bir meblağın ilgili sağlık hizmet sunucularının alacaklarından kesilmesi gerektiği halde kesilmediği tespit edilmiştir.

Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve Özel Sağlık Hizmet Sunucularına yapılan serbest kodsuz tıbbi malzeme ödemelerinde SUT'ta yer alan en düşük beş fiyat kuralına riayet edilmediği tespit edilmiştir.
Vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık hizmet sunucularının 2013 yılı içerisinde Kurum sağlık hak sahiplerinin tedavilerinde kullandıkları serbest kodsuz tıbbi malzemeler ile SUT kodu olmasına rağmen fiyatı belirlenmemiş tıbbi malzemeleri SUT kurallarına aykırı işlemlerin faturalandırıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hatalı işlemlerden örneklemeye düşüp kesinti yapılmamış olanlarına ait işlem tutarlarının, Kurum mevzuatı doğrultusunda genellemeye tabi tutulması sonucu 2.016.438,22 TL tutarında bir meblağın ilgili sağlık hizmet sunucularının alacaklarından kesilmesi gerektiği halde kesilmediği tespit edilmiştir.

Tıbbi malzemelerin MEDULA'ya serbest kodsuz olarak girişi yapıldığı tespit edilmiştir.
SUT’ un "Yatarak Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler" başlıklı 3.1.3 numaralı maddesinin (7) numaralı fıkrası; "SUT eki listelerde yer alan malzemelerin, MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz."hükmünü amirdir.

Sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından Kuruma 2013 yılı içerisinde düzenlenen faturalara esas olan işlemler üzerinden gerçekleştirilen inceleme neticesinde tespit edilen bu tarz hatalı işlemlerden örneklemeye düşenlerin Kurum ilgili mevzuatı kapsamında genellenmesi sonucu vakıf üniversiteleri dahil üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden toplam 1.432.490,30 TL' nin mahsup edilmediği görülmektedir.

Vakıf Üniversite Hastanelerinin bazılar Veritabanına Kamu Üniversite Hastanesi olarak kaydedildiği tespit edilmiştir.
Kurum veri tabanında yapılan incelemelerde bazı vakıf üniversitesi hastanelerinin tesis türlerinin veri tabanına hatalı alındığı, vakıf üniversitesi hastanesi yerine kamu üniversitesi olarak kaydedildiği,  söz konusu hatadan dolayı bahse konu tesisler 2013 yılında 368.519,04 TL tutarında işletme gideri, hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintilerini yersiz olarak Kurum’a fatura etmişlerdir.

Sonuç olarak; Sayıştay Denetim Raporunu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ve bazı branşlardaki tıbbi malzeme fiyatlarında değişikliğe gidilme sürecini birlikte tartışmak anlamlı olacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in kamuoyuna mali disiplinini korumak, kullanım endikasyonunda suiistimalleri (!) önlemek için SUT’taki son değişiklikler ile tıbbi malzeme fiyatlarında değişiklik yapıldığı açıklaması,
Sayıştay Denetim Raporu SGK’nun mali disipline, SUT hükümlerine ve kanunlara uymadığını ortaya koymaktadır. SGK’nun başta vakıf üniversiteleri olmak üzere kamu hastaneleri birlikleri ile kamu üniversitelerine bağlı resmi sağlık hizmet sunucularına yersiz ödemeler yaptığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte bir tarafta tıbbi malzeme ticareti yapanların karlarının azalmaması için kamuoyunda baskı oluşturmasını, diğer taraftan da hastane işletmelerinin karlarını artırmak için SGK’nu istismar ettiğini görmekteyiz. Oysa gerçekte olan alabildiğine piyasalaşmış ve ticarileşmiş bu sağlık ortamında çürümenin olabildildiğince arttığıdır. Şirket mantığı ile çalışan kamu sağlık kurumları ve aslında tamamen özel birer işletme olan vakıf üniversiteleri karlarını artırmak ve mali yeterliliği sağlamak için türlü yollara başvurmaktadırlar. Sonuçta yaratılan bu tabloda yurttaşlarımızın dürüst ve nitelikle sağlık hizmeti alabileceğine ilişkin kuşkuların Hükümet tarafından biran önce giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması gerekmektedir.

Dr.Ergün Demir
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi üyesi,

Dr.Güray Kılıç
İstanbul Tabip Odası TTB delegesi.


Diğer Yazılar

Gündem | RedHaber E-Dergi | Emek | Ekonomi | Dünya | Ekoloji | Gençlik | Kadın | Söyleşiler | Kültür-Sanat | MuhalifSpor | Haziran Haberleri | Yerel Seçim 2014 | Direniş Haberleri
anasayfa | künye | muhalefet | yazarlar | arşiv
muhalefet.org bir Birgün Kitap yayınıdır.
İletişim için [email protected]

Sitemizi sorunsuz görebilmek için taryıcınızı güncellemenizi öneririz.
Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome